Glossário

Português Xichangana Cicopi Emakhuwa Elomwe
Actividade do aluno mitirhu ya mujondzi mithumu ya n’gondi muteko wanaxikola / wanamasoma muteko wa nasikhola
Actividade do professor mitirhu ya mujondzisi mithumu ya n’gondisi muteko wapurusore / wanamasomiha muteko wa muhusiha
Aluno mujondzi n’gondi naxikola / namasoma nasikhola
Apagador pagadori / paga cipfhuto ecipicelo ecipiho
Caderno kaderinu dikadherinu ekaterunu ekateerunu
Caneta kaneta kaneta ekaneta ekaneta
Conteúdo jondzo cigondo yoosonmwa erimomo
Controle/Avaliação wukambeli cikambelo wethelela ni wavaliyari ovaryerya ni mphimo
Dia siku ditshiku nihiku nihiku
Ditado vitanelo cigeletelo mwiiwalepo soolociwa
Domínio/Consolidação mpfhuxetelo citsanisu osuwelela niwupuwelela olipixerya ni wuupuxerya
Elaboração conjunta ntirhu hi wuhlengeli n’thumu ngu kusengela opaka hothe opaka wa oottheene
Escola xikole cikola exikola esikola
Exercício xitoloveto citoloveto esepwere muteko
Frase xiga cigava malove masu awaakhwanela
Funções didácticas sviyenge sva jondzo siyenge sa gondo mitheko sotharela / mathantha osomihana yokhwe-leya ya nihusiho
Giz xjixji jiji elepelo exiixi
Grupo ntlawa nsengeletanu muthukumanelo nikhuuru
Introdução/Motivação masungulu ni vunyanyurisi makhatisu ni macharihiselo opacerya ni olipiherya nivolowelo ya nihusiho
Lápis lapi lapi elapixi elaaphi
Letra letela letera nlepo / eletera nrepo
Lição jondzo gondo nisomi nuumuru na nihusiho
Livro buku dibhuku elivuru nilivuru
Material didáctico svigotso sva jondzo sigotso sa gondo ikaruma sosomihana ichu soohusihano
Mediação/Assimilação nhlavutelo ningelelo ya sigondo oleliwaxa ni olipiherya mapaceryo ni yoohuserya
Meios de ensino sviyenco sva jondzo simaho sa gondo yoosomiherya ichu soolapano
Mês wheti n’cima mweri mweeri
Método majondzisselo gondiselelo etharelo meerelo
Nome vitu ditina nsina nsina
Número nomboro nomboro nunmeru nnuumuru
Objectivo nkongometo n’kongometo yoophavela / emphaveliwa yookhwe-leya
Palavra rito dipswi nlove masu
Pergunta xiwutisu ciwotsu okoha nikoheryo
Plenária bandla dibandza ovanela vamosa / ovanela wapurusore ni anaxikola otheteya
Professor mujondzisi n’gondisi purusore / namasomiha muhuhiha
Pronomes pessoais masivi vitu sivhala matina nthiya noomuthu / nsina noomuthu masu vanipuro va nsina na achu
Quadro xileti dikwadhuru ekwaturu ekwaaturu
Quadro de pregas xileti xa mapeletwana dikwadhuru da siga ekwaturu wa ipereku ekwaturu ya marepo
Resumo nkandzakanyu eresumu nivukulo
Saudar kulosa kulosa olavuliha omonyenya
Semana vhiki divhiki esumana esumana
Sílaba peletwana ciga mukawanyu / pantte ya nlove nikupa na masu
Tema Nhloko mhaka n’sungu wa mhaka Ensonmwa yoohuserya
Tempo nkama mbimu okathi elukuluku
Texto tsalwa ndima etestu muchaka
Tipo de aula muhlowo wa jondzo muxowo wa gondo yoosonmwa okhala wa nihusiho
Trabalho em grupo mintirhu hi mintlawa n’thumu ngu nsengeletanu muteko wothukumanela muteko wa nikhuuru
Trabalho independente ntirhu hi mun’we hi mun’we n’thumu ngu mweyo ngu mweyo opaka mekhawe muteko wa meekha
Unidade temática nyandza ya jondzo nyanda ya gondo masoomiho sopacerya miiwananiho na mahuseryo
Verbo xiyenci cimaho namalotho nisu
Vogal xitwali cipfali nlepo yoovuwa